นำส่งไฟล์เอกสาร มาตรฐานคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (HA IT)

รองรับเฉพาะไฟล์ PDF และ WORD เท่านั้น! และขนาดไฟล์ไม่เกิด 50MB
รองรับเฉพาะไฟล์ POWER POINT เท่านั้น! และขนาดไฟล์ไม่เกิด 50MB
ประวัติการส่งเอกสาร
 • โรงพยาบาลสิงหนคร นำส่ง HAIT 66.pptx โดย ชัชรินทร์ เสียงอ่อน เมื่อ 2023-07-21 08:53:54
 • โรงพยาบาลสิงหนคร นำส่ง HAIT 21 กค 66.pptx โดย ชัชรินทร์ เสียงอ่อน เมื่อ 2023-07-21 08:52:15
 • โรงพยาบาลสิงหนคร นำส่ง HAIT มิย 66 รพ.สิงหนคร.pdf โดย ชัชรินทร์ เสียงอ่อน เมื่อ 2023-06-13 10:32:21
 • โรงพยาบาลจะนะ นำส่ง HAIT จะนะ 29.05.2566.pdf โดย โศภิษฐ์ ไพเราะ เมื่อ 2023-05-31 18:53:20
 • โรงพยาบาลจะนะ นำส่ง HAIT รพ.จะนะ 66.pptx โดย โศภิษฐ์ ไพเราะ เมื่อ 2023-05-31 18:53:20
 • โรงพยาบาลระโนด นำส่ง HAIT รพ.ระโนด ปีงบฯ 66.pptx โดย พงศธร แซ่คิว เมื่อ 2023-05-31 17:34:03
 • โรงพยาบาลบางกล่ำ นำส่ง HAIT Bangklam Hospital66.pptx โดย อภิยุทธ โชติรุ่งโรจน์ เมื่อ 2023-05-31 14:12:01
 • โรงพยาบาลบางกล่ำ นำส่ง แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.บางกล่ำ.pdf โดย อภิยุทธ โชติรุ่งโรจน์ เมื่อ 2023-05-31 14:12:01
 • โรงพยาบาลสงขลา นำส่ง นำเสนอHA-IT_รพสงขลา050962.pptx โดย นายศักดา ขาวผ่อง เมื่อ 2023-05-31 14:00:40
 • โรงพยาบาลสงขลา นำส่ง หมวด1-7.docx โดย นายศักดา ขาวผ่อง เมื่อ 2023-05-31 14:00:40
 • โรงพยาบาลนาหม่อม นำส่ง Present HAIT NAMOM HOSPITAL NEW.pptx โดย นายกฤตย์ กูลเกื้อ เมื่อ 2023-05-22 09:24:39
 • โรงพยาบาลนาหม่อม นำส่ง นำเสนอ HAIT รพ.นาหม่อม.pptx โดย นายกฤตย์ กูลเกื้อ เมื่อ 2023-05-22 07:49:50
 • โรงพยาบาลนาหม่อม นำส่ง นำเสนอ HAIT รพ.นาหม่อม.pdf โดย นายกฤตย์ กูลเกื้อ เมื่อ 2023-05-22 07:49:50
 • โรงพยาบาลสทิงพระ นำส่ง HA_IT_160566.pdf โดย น.ส.สุกัลยา พันธุรัตน์ เมื่อ 2023-05-21 00:05:31
 • โรงพยาบาลสทิงพระ นำส่ง HA_IT_160566.pdf โดย น.ส.สุกัลยา พันธุรัตน์ เมื่อ 2023-05-21 00:02:56
 • โรงพยาบาลสทิงพระ นำส่ง HA_IT_160566.pdf โดย น.ส.สุกัลยา พันธุรัตน์ เมื่อ 2023-05-21 00:01:39
 • โรงพยาบาลสทิงพระ นำส่ง HAIT รพ.สทิงพระ.pdf โดย น.ส.สุกัลยา พันธุรัตน์ เมื่อ 2023-05-20 23:19:33
 • โรงพยาบาลสะเดา นำส่ง โรงพยาบาลสะเดา.pdf โดย น.ส.ภาณุมาศ ชินณฤวงษ์สกุล เมื่อ 2023-05-19 20:51:24
 • โรงพยาบาลสะเดา นำส่ง โรงพยาบาลสะเดา.pptx โดย น.ส.ภาณุมาศ ชินณฤวงษ์สกุล เมื่อ 2023-05-19 20:51:24
 • โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง นำส่ง HAIT-โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง_2566.pdf โดย นายเอกชัย ขวัญรัตน์ เมื่อ 2023-05-19 15:43:57
 • โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง นำส่ง Point-HAIT-โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง_2566.pptx โดย นายเอกชัย ขวัญรัตน์ เมื่อ 2023-05-19 15:43:57