ข่าว/ ประกาศ

 • หนังสือแจ้งเตรียมการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับหน่วยงานที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ที่ สธ 0212/ว10044 ลงวันที่ 25 เมษายน 2566)
 • รายชื่อ รพ.สต. ถ่ายโอน ปีงบประมาณ 66 - 67

  # ปีงบประมาณ รหัสหน่วย ชื่อหน่วยบริการ จังหวัด อำเภอ ตำบล
  1256609474โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน90-สงขลา03-จะนะ14-ตลิ่งชัน
  2256609506โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนากัน90-สงขลา06-สะบ้าย้อย04-บ้านโหนด
  3256609508โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพหลวง90-สงขลา06-สะบ้าย้อย06-คูหา
  4256609509โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูหา90-สงขลา06-สะบ้าย้อย06-คูหา
  5256609558โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนลัง90-สงขลา11-หาดใหญ่02-ควนลัง
  6256609559โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูเต่า90-สงขลา11-หาดใหญ่03-คูเต่า
  7256609562โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองอู่ตะเภา90-สงขลา11-หาดใหญ่07-คลองอู่ตะเภา
  8256609568โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม90-สงขลา11-หาดใหญ่13-ท่าข้าม
  9256609576โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหรัง90-สงขลา12-นาหม่อม04-คลองหรัง
  10256609577โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากบางภูมี90-สงขลา13-ควนเนียง01-รัตภูมิ
  11256609578โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนโส90-สงขลา13-ควนเนียง02-ควนโส
  12256609579โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง90-สงขลา13-ควนเนียง02-ควนโส
  13256609580โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวปาบ90-สงขลา13-ควนเนียง03-ห้วยลึก
  14256609581โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง90-สงขลา13-ควนเนียง04-บางเหรียง
  15256609582โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะใหญ่90-สงขลา13-ควนเนียง04-บางเหรียง
  16256609588โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชิงโค90-สงขลา15-สิงหนคร01-ชิงโค
  17256609589โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถิตย์90-สงขลา15-สิงหนคร02-สทิงหม้อ
  18256609591โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรำแดง90-สงขลา15-สิงหนคร04-รำแดง
  19256609592โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดขนุน90-สงขลา15-สิงหนคร05-วัดขนุน
  20256609593โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะแล้90-สงขลา15-สิงหนคร06-ชะแล้
  21256609594โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทราย90-สงขลา15-สิงหนคร07-ปากรอ
  22256609595โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าขาด90-สงขลา15-สิงหนคร08-ป่าขาด
  23256609596โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสว่างอารมณ์90-สงขลา15-สิงหนคร08-ป่าขาด
  24256709437โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมพอ90-สงขลา01-เมืองสงขลา03-เกาะแต้ว
  25256709438โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ90-สงขลา01-เมืองสงขลา03-เกาะแต้ว
  26256709440โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป๋อง90-สงขลา01-เมืองสงขลา04-พะวง
  27256709441โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง90-สงขลา01-เมืองสงขลา05-ทุ่งหวัง
  28256709442โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาว90-สงขลา01-เมืองสงขลา05-ทุ่งหวัง
  29256709444โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร90-สงขลา01-เมืองสงขลา06-เกาะยอ
  30256709475โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่90-สงขลา04-นาทวี01-นาทวี
  31256709483โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป็อง90-สงขลา04-นาทวี07-สะท้อน
  32256709484โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ง90-สงขลา04-นาทวี07-สะท้อน
  33256709490โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่า90-สงขลา04-นาทวี10-คลองกวาง
  34256709512โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโหย90-สงขลา06-สะบ้าย้อย08-บาโหย
  35256709517โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่90-สงขลา07-ระโนด05-บ้านใหม่
  36256709522โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระวะ90-สงขลา07-ระโนด09-ระวะ
  37256709543โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังลา90-สงขลา10-สะเดา03-พังลา
  38256709560โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอหงส์90-สงขลา11-หาดใหญ่04-คอหงส์
  39256709563โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฉลุง90-สงขลา11-หาดใหญ่08-ฉลุง
  40256709564โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่90-สงขลา11-หาดใหญ่11-ทุ่งใหญ่
  41256709565โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหูแร่90-สงขลา11-หาดใหญ่12-ทุ่งตำเสา
  42256709569โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำน้อย90-สงขลา11-หาดใหญ่14-น้ำน้อย
  43256709571โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุ90-สงขลา11-หาดใหญ่16-บ้านพรุ
  44256709573โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งปรือ90-สงขลา11-หาดใหญ่18-พะตง
  45256709575โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งขมิ้น90-สงขลา12-นาหม่อม03-ทุ่งขมิ้น
  46256709583โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกล่ำ90-สงขลา14-บางกล่ำ01-บางกล่ำ
  47256709590โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว90-สงขลา15-สิงหนคร03-ทำนบ
  48256709601โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเลียบ90-สงขลา16-คลองหอยโข่ง01-คลองหอยโข่ง
  49256709603โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกม่วง90-สงขลา16-คลองหอยโข่ง03-โคกม่วง