มาตรฐานคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (HA IT)

ผลการดำเนินงาน
โรงพยาบาล เอกสารประเมิน ไฟล์นำเสนอ ผลการประเมิน
10682-โรงพยาบาลหาดใหญ่workspace_premium ระดับ 3
10745-โรงพยาบาลสงขลา
11386-โรงพยาบาลสทิงพระ
11387-โรงพยาบาลจะนะ
11388-โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
11390-โรงพยาบาลเทพา
11391-โรงพยาบาลสะบ้าย้อย
11392-โรงพยาบาลระโนด
11393-โรงพยาบาลกระแสสินธุ์
11394-โรงพยาบาลรัตภูมิ
11395-โรงพยาบาลสะเดา
11396-โรงพยาบาลนาหม่อม
11397-โรงพยาบาลควนเนียง
11398-โรงพยาบาลปาดังเบซาร์
11399-โรงพยาบาลบางกล่ำ
11400-โรงพยาบาลสิงหนคร
11401-โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง